Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Tingting Blong Yu Long Baebol?

?Wanem Tingting Blong Yu Long Baebol?

?Yu ting se . . .

  • hem i wan buk blong ol waetman?

  • hem i wan buk blong ol kastom stori?

  • hem i Tok blong God?

 SAMTING WE BAEBOL I TALEM

“Olgeta tok blong Baebol oli kamaot long God.”—2 Timoti 3:16, Baebol long Bislama.

?SAVE YA I GIVHAN LONG YU OLSEM WANEM?

Hem i givhan long yu blong yu kasem ansa blong ol impoten kwestin. —Ol Proveb 2:1-5.

Hem i givhan long yu blong yu letem Baebol i lidim yu evri dei.—Ol Sam 119:105.

Hem i givhan long yu blong yu putum tingting blong yu long wan gudfala fiuja. —Rom 15:4.

?YUMI SAVE BILIF LONG SAMTING WE BAEBOL I TALEM?

Yes, from ol risen ya:

  • Ol tok blong hem oli joen gud. I gat 40 man we oli bin raetem Baebol, mo i tekem 1,600 yia blong oli raetem ful Baebol. Plante long ol man ya, oli laef long ol defdefren taem. Nating se i olsem, olgeta tok blong Baebol oli joen gud, mo oli tokbaot wan samting nomo.

  • Hem i tok tru long saed blong histri. Taem ol man oli raetemdaon histri blong wan man, oltaem oli tokbaot ol gudfala samting nomo we man ya i mekem. Be Baebol i defren. Ol man ya we oli raetem Baebol, oli raetemdaon evri samting we oli mekem, nating se i gud no i nogud. Mo oli raetemdaon mastik blong ol manples blong olgeta tu.—2 Kronikel 36:15, 16; Ol Sam 51:1-4.

  • Oltaem ol profet tok blong hem oli stap kamtru. Baebol i talemaot 200 yia bifo, se taon ya Babilon bambae i lus. (Aesea 13:17-22) Be hem i no talem nomo se taon ya bambae i lus. Hem i talem nem blong man ya tu we bambae i winim Babilon.—Aesea 45:1-3.

    I gat sam narafala profet tok tu we taem Baebol i tokbaot, hem i talemaot evri smosmol samting we bambae oli hapen. Be evri smosmol samting ya oli kamtru evriwan. Olgeta samting ya oli pruvum klia se Baebol i Tok blong God.—2 Pita 1:21.

YU TRAEM TINGBAOT

?Ol tok blong Baebol oli save mekem laef blong yu i kamgud moa olsem wanem?

Yu save faenem ansa blong kwestin ya long AESEA 48:17, 18 mo 2 TIMOTI 3:16, 17.