Program Blong Wan Dei Asembli 2019-2020—Wetem Brata We Branj Ofis i Sanem

Luk program ya blong wan dei asembli mo ol tok we brata blong branj ofis i mekem. Stamba tok blong asembli ya se “Lavem Jehova Long Olgeta Hat Blong Yu.”

Lavem Jehova Long Olgeta Hat Blong Yu

Program ya bambae i givhan long yu blong yu lavem Jehova moa, mo bambae i pusum yu blong soemaot lav ya we yu tingbaot narafala fastaem.

Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Ya

Asembli ya bambae i ansarem ol kwestin ya.