Program Blong Wan Dei Asembli 2018-2019—Wetem Eria Elda

Yusum program ya blong folem wan dei asembli ya. Stamba tok blong asembli ya se “!Yu No Fraet!”

!Yu No Fraet!

?From wanem i had blong no fraet, mo wanem i save givhan long yumi blong wokem fasin ya?

Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Ya

Ol tok long asembli ya bambae oli ansarem ol kwestin ya.