Program Blong Wan Dei Asembli 2018-2019—Wetem Brata We Branj Ofis i Sanem

Luk program blong wan dei asembli ya, wetem ol tok blong brata we branj ofis i sanem.

!Yu Mas Strong!

Ol tok bambae oli eksplenem olsem wanem yumi save kam strong mo stanap strong long bilif.

Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Ya

Ol tok long asembli ya bambae oli ansarem ol kwestin ya.