Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Wanem Samting We God i Wantem?

?Wanem Samting We God i Wantem?

!God i wantem we yumi laef olwe long paradaes long wol! Long paradaes ya bambae i gat pis mo glad.

Maet yu ting se: ‘?Samting ya i save kamtru olsem wanem?’ Baebol i talem se Kingdom blong God bambae i mekem i kamtru. God i wantem se ol man oli save long Kingdom ya mo long ol samting we hem i wantem mekem blong yumi.—Sam 37:11, 29; Aesea 9:7.

God i wantem we yumi gat wan gudfala laef.

Wan gudfala papa i wantem we pikinini blong hem i gat gudfala laef. Long sem fasin, Papa blong yumi long heven i wantem we yumi gat wan gudfala laef mo yumi glad olwe. (Aesea 48:17, 18) Hem i promes se ‘man we i stap mekem ol samting we Hem i wantem, bambae i no save lus samtaem.’—1 Jon 2:17.

God i wantem we yumi folem ol rod we hem i jusumaot.

Baebol i talem se God i wantem “tijim yumi long ol fasin we hem i wantem,” nao bambae yumi save “folem ol rod we hem i jusumaot.” (Aesea 2:2, 3) Hem i mekem se plante man oli joen olsem wan kampani nomo “blong oli holem nem blong hem.” Oli talemaot samting we God i wantem long ol man long olgeta ples long wol.—Ol Wok 15:14.

God i wantem we yumi joen gud blong mekem wosip long hem.

Taem ol man oli wosipim tru God ya Jehova oli no seraot, be oli joen gud from we oli lavlavem olgeta. (Jon 13:35) Long olgeta ples long wol, ol man mo woman oli stap lanem blong joen gud naoia blong mekem wok blong God. ?Hu i stap tijim olgeta? I gud yu ridim buk ya blong faenemaot ansa blong kwestin ya.