Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STADI 7

?Ol Miting Oli Olsem Wanem?

?Ol Miting Oli Olsem Wanem?

Niusilan

Japan

Uganda

Lituenia

Long ol miting we ol Kristin oli mekem long taem bifo, oli singsing, oli prea, oli ridim Baebol, mo oli tokbaot ol save blong Baebol. I no gat ol kastom blong jos. (1 Korin 14:26) Long taem blong yumi, ol Witnes oli mekem sem mak.

Ol tijing oli kamaot long Baebol mo oli givhan long laef blong yumi. Long wiken, yumi evriwan i joen wanples blong lesin long wan tok we i stanap long Baebol. Tok ya i blong 30 minit, mo i soemaot olsem wanem Baebol i stret long laef blong yumi tede. Yumi evriwan i save ridim ol vas long Baebol blong yumi. Taem tok ya i finis, yumi mekem Stadi Blong “Wajtaoa” blong wan aoa. Evriwan oli save givim ansa long ol kwestin we oli stap long magasin ya. Stadi ya i givhan long yumi blong yumi folem ol tok blong Baebol long laef blong yumi. I gat bitim 110,000 kongregesen long wol, mo olgeta evriwan oli stadi long sem save nomo.

Yumi kamgud moa blong tijim narafala. Long medel blong wik, i gat wan miting bakegen we i gat tri haf blong hem, nem blong miting ya Kristin Wok Mo Laef. Ol save we yumi tokbaot long miting ya i stap long wan smol buk we i kamaot evri manis, Kristin Wok Mo Laef—Buk Blong Miting. Fashaf blong miting, Ol Gudgudfala Samting Long Baebol, i givim save long yumi long wan haf blong Baebol we evriwan long kongregesen oli ridim finis. Long nekis haf, Kamgud Moa Long Wok Blong Prij, i gat ol pleplei we oli soemaot olsem wanem blong storian wetem ol man long Baebol. Afta, wan brata i givim advaes we i save givhan long yumi, blong yumi kam gud moa long fasin blong rid mo toktok. (1 Timoti 4:13) Lashaf, Laef Blong Ol Kristin, i soemaot olsem wanem blong folem ol rul blong Baebol long laef blong yumi. Insaed long haf ya, i gat wan stadi wetem ol kwestin mo ansa, we i givim dip save long yumi long saed blong Baebol.

Taem yu yu kam long miting, bambae yu sapraes long nambawan tijing we yu kasem long Baebol.—Aesea 54:13.

  • ?Bambae yu harem wanem long ol miting?

  • ?Weswan long ol miting ya we yu yu wantem kam long hem?