Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STADI 16

?Ol Man Blong Givhan Oli Mekem Wanem Wok?

?Ol Man Blong Givhan Oli Mekem Wanem Wok?

Myanma

Oli givim tok

Oli lidim miting blong prij

Oli lukaot long Haos Kingdom

Baebol i tokbaot tu grup blong ol Kristin man we oli lukaot long ol wok long kongregesen, hemia ol elda mo ol man blong givhan. (Filipae 1:1, lukluk Diksonari long Baebol long Bislama.) Long evri kongregesen, i gat sam elda mo sam man blong givhan. ?Ol man blong givhan oli mekem wanem wok?

Oli givhan long ol elda. I gat sam man blong givhan we oli yangfala, mo i gat sam we oli olfala. Be olgeta evriwan oli fren gud wetem Jehova, mo oli traehad blong mekem gud wok blong olgeta. Yumi save trastem olgeta. Plante taem wok blong olgeta, hemia ol smosmol wok we oli mas mekem bakegen mo bakegen, mo ol wok we oli mekem wetem han blong olgeta. Ol wok ya i impoten. Taem oli lukaot gud long ol wok ya, ol elda oli gat moa taem blong tijim ol man blong God mo blong leftemap tingting blong olgeta.

Oli mekem ol defren kaen wok. Sam man blong givhan oli soem ples blong sidaon long ol man we oli kam long miting. Sam narafala oli lukaot long ol maekrofon, mo ol buk, mo ol kaon, mo oli talem wanem ples we ol brata mo sista oli mas go prij long hem. Oli fiksimap ol samting long Haos Kingdom we i brok. Maet ol elda oli askem long olgeta blong oli givhan long sam olfala. Taem ol man blong givhan oli glad blong mekem enikaen wok, evriwan long kongregesen oli gat bigfala respek long olgeta.—1 Timoti 3:13.

Oli soemaot gudfala eksampol. Ol man blong givhan oli mas gat ol gudfala fasin we Baebol i talem. Ol tok blong olgeta long miting oli mekem bilif blong yumi i strong. Taem oli lidim yumi long wok blong prij, yumi wantem wok strong moa. Oli wok gud wetem ol elda, mo samting ya i givhan blong mekem kongregesen i glad mo i joen gud. (Efesas 4:16) Sloslo, olgeta tu oli save kam naf blong mekem wok blong elda.

  • ?Ol man blong givhan oli wanem kaen man?

  • ?Oli mekem wanem wok?