Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STADI 13

?Wanem Ya Wan Paenia?

?Wanem Ya Wan Paenia?

Kanada

Prij long haos blong ol man

Baebol stadi

Stadi wanwan

Plante taem, tok ya “paenia” i minim man blong brekem bus, mo i openem rod blong ol narafala oli save go. Jisas i olsem wan paenia. Hem i kamdaon long wol ya blong prij mo blong openem rod blong ol man oli save kasem laef. (Matiu 20:28) Ol man blong Jisas long taem blong yumi oli mekem olsem hem. Oli spenem plante taem ‘blong pulum ol man oli kam man blong hem.’ (Matiu 28:19, 20) Sam long olgeta oli naf blong mekem wok blong paenia.

Paenia i prij klosap evri dei. Olgeta Witnes blong Jehova oli man blong talemaot gud nius. Sam long olgeta oli jenisim sam samting long laef blong olgeta blong oli save kam fultaem paenia. Olgeta ya oli katem taem we oli spenem blong wok from mane, nao oli prij 70 aoa evri manis. Sam narafala oli kam spesel paenia. Olgeta ya oli go long ol ples we oli nidim moa man blong talemaot gud nius. Oli spenem 130 aoa evri manis blong mekem wok ya. Ol paenia oli no gat plante sas samting, be oli glad nomo. Oli trastem Jehova se bambae hem i givim ol samting we oli nidim blong laef. (Matiu 6:31-33; 1 Timoti 6:6-8) Olgeta we oli no naf blong mekem wok blong fultaem paenia, oli save kam haftaem paenia. Hemia i min se oli prij 30 no 50 aoa long wan manis.

Paenia i mas lavem God mo ol man. Jisas i luksave se ol man oli nidim save blong God mo ol plan blong hem. Tede tu ol man oli nidim samting ya. (Mak 6:34) Yumi gat ol save ya blong givhan long olgeta. Olsem nao, oli save putum tingting blong olgeta i stap strong long God mo long ol promes blong hem. Ol paenia oli lavem ol man raonabaot long olgeta, taswe oli glad blong yusum taem mo paoa blong olgeta blong givhan long ol man ya blong oli save God. (Matiu 22:39; 1 Tesalonaeka 2:8) Taem ol paenia oli mekem wok ya, bilif blong olgeta i kam strong, mo oli kam klosap moa long Jehova, mo oli glad tumas.—Ol Wok 20:35.

  • ?Wan paenia i mekem wanem?

  • ?Wanem i pulum sam brata mo sista blong oli mekem wok blong paenia?