Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Stadi 7

Yusum Ol Save We i Tru

Yusum Ol Save We i Tru

Luk 1:3

?I MINIM WANEM? Yusum ol pruf we i tru blong givhan long ol man blong oli kasem poen.

?OLSEM WANEM BLONG MEKEM?

  • Lukaot save we i tru. Yusum ol save we i kamaot long Tok blong God, mo sipos yu gat janis, ridimaot stret long Baebol. Sipos yu yusum sayens, wan nius, wan samting we i hapen long wan man, o wan narafala samting blong sapotem ol tok blong yu, jekem fastaem se i tru mo i no gat sam niufala save long saed ya.

  • No jenisim mining. Eksplenem ol vas blong Baebol stret folem tingting we ol vas raonabaot oli givim, mo stret folem stamba tingting blong Baebol mo ol buk blong “gudfala slef we i waes.” (Mat. 24:45) Sipos yu yusum save we i kamaot long ol narafala buk, meksua se yu no jenisim mining blong hem.

  • Pulum ol man blong oli tingting long ol save ya. Afta we yu ridim wan vas o yu talem sam save we i kamaot long wan buk, askem ol gudfala kwestin o yusum wan eksampol o pijatok blong givhan long ol man blong oli kasem save.