Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Stadi 13

Soemaot Olsem Wanem Blong Yusum Save

Soemaot Olsem Wanem Blong Yusum Save

Aesea 48:17

?I MINIM WANEM? Givhan long ol man blong oli kasem save olsem wanem samting we yu tokbaot i joen long laef blong olgeta, mo wanem we oli mas mekem blong folem.

?OLSEM WANEM BLONG MEKEM?

  • Tingbaot ol man we yu toktok long olgeta. Tingbaot from wanem oli nidim save ya, mo ol poen we bambae oli givhan moa long olgeta.

  • Oltaem long tok blong yu, soemaot samting we oli mas mekem. Taem yu jes stat, ol man wanwan oli mas luksave se, ‘Tok ya i stret long mi.’ Taem yu stap tokbaot ol bigfala poen, soemaot olsem wanem blong folem long laef blong yumi. Yu tok stret, yu no goraon.