Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Stadi 10

Jenisim Voes

Jenisim Voes

Matiu 10:27

?I MINIM WANEM? Yu mekem voes i strong o i kwaet, i spid o i slo, i go antap o i godaon, blong mekem poen i kam klia mo tajem hat blong ol man.

?OLSEM WANEM BLONG MEKEM?

  • Mekem voes i strong o i kwaet. Mekem voes i strong blong makem gud ol impoten poen, pulum ol man blong oli tekem aksen, mo tu, taem yu ridim ol tok panis long Baebol. Mekem voes i kwaet blong pulum ol man blong oli wantem save moa, mo blong soemaot fraet o wari.

  • Mekem voes i go antap o i godaon. Mekem voes i go antap blong soemaot glad o blong soemaot se wan samting i bigwan o i longwe. Mekem voes i godaon blong soemaot sore o wari.

  • Jenisim spid. Toktok kwik taem yu tokbaot wan samting we i givim glad. Slodaon taem yu tokbaot wan impoten poen.