Program Blong Bigfala Asembli ‘!Talemaot Gud Nius!’ 2024

Fraede

Program blong Fraede i stanap long Luk 2:10​​—“Gud nius we i save mekem olgeta man oli harem gud tumas.”

Sarede

Program blong Sarede i stanap long Ol Sam 96:2​​—“Evri dei, i gud yufala i talemaot gud nius blong hem blong sevem man.”

Sande

Program blong Sande i stanap long Matiu 24:14​​—“. . . nao biaen en bambae i kam.”

Samting We Yu Mas Save

Ol save blong givhan long olgeta we oli kam long asembli.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

MIFALA

Kam Long Bigfala Asembli Blong 2024​​—‘!Talemaot Gud Nius!’

Mifala i glad blong invaetem yu blong kam long wan asembli blong tri dei we bambae ol Witnes blong Jehova oli mekem long yia ya.

OL BIGFALA ASEMBLI

Yu Yu Welkam Blong Kam: Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2024 ‘!Talemaot Gud Nius!’

Mifala i glad blong singaot yu yu kam long bigfala asembli blong ol Witnes blong Jehova we i blong tri dei.

OL BIGFALA ASEMBLI

Sot Video Blong Baebol Drama: Prapa Laet We i Kam Long Wol

Wajem sot video blong Episod 1 blong Gud Nius Blong Jisas. Bambae yumi wajem episod ya long bigfala asembli blong 2024.