2017 Program Blong Asembli

Yu save luk program blong wanwan dei blong asembli ya, we bambae i givhan long yu blong gohed blong mekem ol gudfala fasin mo stanap strong tru long ol trabol.

Fraede

?Wanem i save halpem ol Kristin blong wokem ol fasin we i givhan blong stanap strong taem yumi kasem trabol?

Sarede

?Olsem wanem God ya we i gat olgeta paoa i mekem yumi harem gud mo stanap strong?

Sande

Jisas i talem se: “Man we i stanap strong gogo kasem en, God bambae i sevem hem.” ?Olsem wanem yu yu save folem advaes ya?

Samting We Yu Mas Save

Maet yu yu intres blong joen long ol spesel miting blong asembli ya. Sipos yu wantem save moa, yu save jekem long saed blong welkam, baptaes, presen mane, dokta, ol samting we i lus mo ol samting we man i faenem, ol jea mo wok long asembli.