Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wok

Wok

?Olsem wanem wok i save mekem yumi glad?

?From wanem i gud yumi lanem blong gat gudhan long ol wok blong yumi?

Pro 22:29

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 16:​16-23—Deved i gat gudhan blong plei miusik, taswe taem king blong Isrel i harem nogud, oli askem hem blong i plei blong mekem king i harem gud bakegen

  • 2Kr 2:​13, 14—From we Hiramabi i gat gudhan blong wokem ol samting, King Solomon i yusum hem long wan bigfala bilding projek

?From wanem yumi mas soemaot se yumi ol man we yumi stap wok had?

Ef 4:28; Kol 3:23

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 24:​10-21—Rebeka i wan woman we i wok had, taswe hem i mekem moa long samting we man blong wok blong Ebraham i askem hem blong mekem

  • Fil 2:​19-23—Timoti i gat tingting daon mo i rere blong wok had blong givhan long narafala, taswe aposol Pol i givim wan impoten wok long hem

?From wanem yumi no mas les?

Pro 13:4; 18:9; 21:​25, 26; Pri 10:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 6:​6-11—King Solomon i tokbaot eksampol blong ol anis blong tijim ol man se oli mas wok had mo oli no mas les

?From wanem yumi mas wok had blong kasem ol samting we yumi nidim?

?From wanem yumi mas wok had blong givim ol samting we famle i nidim?

1Ti 5:8

 • Ol stori long Baebol:

  • Ru 1:​16, 17; 2:​2, 3, 6, 7, 17, 18—Yangfala wido ya Rut i wok had blong lukaot long Naomi, we i mama blong hasban blong hem

  • Mt 15:​4-9—Jisas i stretem olgeta we oli no wantem givim sam samting long ol perens blong olgeta, mo oli mekem eskius se oli dediketem ol samting ya finis i go long God

Taem yumi kasem samting from ol had wok blong yumi, ?from wanem yumi mas glad blong serem wetem ol narafala?

?Wanem stret tingting we yumi mas gat long mane we yumi kasem long wok blong yumi?

?Olsem wanem yumi save se Jehova bambae i halpem yumi blong mekem gud wok blong yumi mo kasem ol samting we yumi nidim?

Mt 6:​25, 30-32; Lu 11:​2, 3; 2Ko 9:10

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 31:​3-13—Nating se Laban i mekem i no stret long Jekob, be Jehova i luk ol had wok we Jekob i mekem mo i blesem hem

  • Je 39:​1-6, 20-23—Jehova i blesem ol wok blong Josef taem hem i wan slef long haos blong Potifa, mo taem hem i stap long kalabus

?From wanem yumi no mas letem wok blong winim mane i kam impoten moa i bitim wok blong Jehova?

Sam 39:​5-7; Mt 6:33; Jon 6:27

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 12:​15-21—Jisas i tokbaot wan parabol blong soemaot se i krangke nomo blong letem ol samting blong bodi i kam impoten moa i bitim ol samting long saed blong spirit

  • 1Ti 6:​17-19—Aposol Pol i givim woning long ol Kristin we oli rij se oli no mas luklukdaon long ol narafala, be oli mas mekem “ol gudfala wok, mo oli mas kam rij long fasin ya”

?Wanem sam vas we i save givhan long yumi taem yumi wantem jusum wan wok?

Wok blong Jehova

?Wanem wok we i impoten moa blong wan Kristin i mekem?

?From wanem yumi wantem mekem bes blong yumi long wok blong Jehova?

?From wanem yumi no mas skelem wok we ol defdefren brata mo sista oli naf blong mekem?

Ga 6:​3-5

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 25:​14, 15—Parabol blong Jisas i soemaot se hem i glad long wok we wanwan man i naf blong mekem

  • Lu 21:​2-4—Jisas i tinghae long smol presen mane we wan pua wido i givim

?Hu i stap givim paoa long yumi blong mekem ol asaenmen we yumi kasem long wok blong Jehova?

2Ko 4:7; Ef 3:​20, 21; Fil 4:13

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Ti 4:17—Aposol Pol i talem se hem i kasem paoa we hem i nidim, long stret taem we hem i nidim

?From wanem yumi glad taem yumi wok had long wok blong Jehova?