Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Welkamem Narafala

Welkamem Narafala

Ro 12:13; Hib 13:2; 1Pi 4:9

Yu save luk 1Ti 3:2; Tae 1:8

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 18:​1-8—Ebraham mo Sera oli welkamem ol enjel mo rerem kakae blong olgeta

    • Wok 16:​13-15—Lidia i glad blong singaotem Pol mo ol fren blong hem blong oli kam stap long haos blong hem