Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Wari

Wari

?Yu yu wari se bambae yu kam pua, yu hanggri o yu lusum haos blong yu?

Pro 10:15; 19:7; 30:8

?Yu yu wari se bambae yu lusum ol fren blong yu, yu stap yu wan, o narafala i no laekem yu?

Job 19:19; Pri 4:​10, 12

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 18:22; 19:​9, 10—Profet Elaejah i harem olsem se hem wan nomo i stap wosipim Jehova

  • Jer 15:​16-21—Profet Jeremaea i harem se hem i stap hem wan, from we ol man oli glad moa blong mekem lafet i bitim blong lesin long mesej blong hem

 • Ol vas blong leftemap tingting:

 • Ol stori blong leftemap tingting:

  • 1Ki 19:​1-19—Jehova i givim samting we profet Elaejah i nidim, i lesin gud taem hem i talemaot ol wari blong hem, mo i soemaot se Hem i gat paoa blong givhan

  • Jon 16:​32, 33—Jisas i save se ol fren blong hem bambae oli lego hem, be hem i save tu se Jehova bambae i stap wetem hem