Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Waes

Waes

?Yumi mas gat wanem fasin sipos yumi wantem kasem trufala waes?

?Weples yumi save faenem trufala waes?

?I stret blong askem God blong givim waes long yumi?

Kol 1:9; Jem 1:5

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 1:​8-12—Taem King Solomon i yang, hem i prea long Jehova blong i givim waes long hem blong rul long fasin we i stret, mo Jehova i glad blong givim waes long hem

  • Pro 2:​1-5—Waes, save, mo fasin luksave oli olsem ol sas samting we man i haedem, mo taem yumi gohed blong lukaotem, Jehova bambae i halpem yumi blong faenem

?Olsem wanem Jehova i givim waes long yumi?

Aes 11:2; 1Ko 1:​24, 30; 2:13; Ef 1:17; Kol 2:​2, 3

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 8:​1-3, 22-31—Baebol i tokbaot waestok blong God se i olsem wan man, mo hemia i mekem yumi tingbaot Jisas, we i fasbon blong Jehova

  • Mt 13:​51-54—Plante man we oli lesin long Jisas oli no kasem save olsem wanem wan man we i gruap wetem olgeta i kasem waes olsem

?Wanem i soemaot se yumi gat waes we i kam long God?

?Olsem wanem waes i save givhan long yumi mo protektem yumi?

?Waes we i kamaot long God i sas olsem wanem?

Pro 3:​13, 14; 8:11

Yu save luk Job 28:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Job 28:​12, 15-19—Nating se Job i safa bigwan, be hem i presem God from waes we i kamaot long Hem

  • Sam 19:​7-9—King Deved i talem se ol loa mo ol rimaenda blong Jehova oli save mekem man we i no gat ekspiriens, i waes

?Waes blong wol i save spolem yumi olsem wanem?