Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Tu Fes

Tu Fes

2Ko 6:​4, 6; Jem 3:17

  • Ol stori long Baebol:

    • Mt 23:​7, 23-28—Jisas i tok strong long ol lida blong skul from we oli gat tu fes

    • Ga 2:​11-14—Aposol Pol i stretem aposol Pita from samting we hem i mekem i soemaot se hem i gat tu fes