Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Trastem Jehova

Trastem Jehova

Pro 3:​5, 21-26; Aes 26:​3, 4; Jer 17:​7, 8

Yu save luk Sam 34:8; 40:​4, 5; Pro 20:22; Aes 30:15

  • Ol stori long Baebol:

    • 1Kr 5:​18-20, 22—Sam traeb blong Isrel oli winim ol enemi long faet from we oli trastem Jehova

    • 2Kr 14:​9-13—Taem wan bigfala ami i kam blong faet agensem King Asa, hem i prea long Jehova mo i soemaot se i trastem hem fulwan