Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Tingting We i Stikim Yu

Tingting We i Stikim Yu

?Wanem i soemaot se wanwan man i gat wan tingting we i stap stikim o jajem hem?

Ro 2:​14, 15

Yu save luk 2Ko 4:2

Sipos man i gohed blong mekem samting we i no stret, ?wanem bambae i hapen long tingting we i stikim hem?

?I oraet blong folem prapa tingting blong yumi long samting we yumi ting se i stret?

Jon 16:​2, 3; Ro 10:​2, 3

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 18:​1-3; 19:​1, 2—King Jehosafat i folem prapa tingting blong hem taem i halpem rabis king ya Ehab, nao Jehova i kros long hem

  • Wok 22:​19, 20; 26:​9-11—Aposol Pol i eksplenem se bifo, hem i ting se i stret nomo blong agensem mo kilim i ded ol disaepol blong Kraes

?Olsem wanem blong trenem gud tingting we i stikim yumi?

2Ti 3:​16, 17; Hib 5:14

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 24:​2-7—Tingting blong King Deved we i stikim hem, i pulum hem blong soemaot respek long Sol, king ya we Jehova i makemaot

?Olsem wanem ol sinman oli save gat wan tingting we i klin long fored blong God?

Ef 1:7; Hib 9:14; 1Pi 3:21; 1Jo 1:​7, 9; 2:​1, 2

Yu save luk Re 1:5

 • Ol stori long Baebol:

  • Aes 6:​1-8—Jehova i mekem tingting blong profet Aesea i strong se bambae Hem i fogivim ol sin blong hem

  • Re 7:​9-14—Sakrefaes blong Jisas i mekem se i posibol blong wan bigfala hip blong ol man oli kam klin long fored blong Jehova

Taem tingting blong yumi we yumi trenem folem Tok blong God i stikim yumi, ?from wanem yumi mas lesin long hem?

Wok 24:​15, 16; 1Ti 1:​5, 6, 19; 1Pi 3:16

Yu save luk Ro 13:5

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 2:25; 3:​6-13—Adam mo Iv i no lesin long tingting blong tufala we i stikim tufala, ale tufala i no obei long God, mo biaen tufala i sem bigwan

  • Neh 5:​1-13—Ol man Jiu oli no folem loa blong God mo oli stap askem intres long ol brata blong olgeta, be ol tok blong hed gavman ya Nehemaea i mekem se tingting blong olgeta i stikim olgeta

Sipos tingting we i stap stikim wan brata o sista i no strong yet, ?from wanem yumi mas lukaot gud blong no mekem hem i stambol?

?Yumi wantem se tingting we i stikim yumi i mas olsem wanem?