Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Tingting i Foldaon

Tingting i Foldaon

?Olsem wanem tingting we i foldaon i save spolem yumi?

?From wanem yumi sua se Jehova bambae i halpem yumi blong faet agensem ol filing we i mekem tingting i foldaon?

Sam 23:​1-6; 113:​6-8; Aes 40:11; 41:​10, 13; 2Ko 1:​3, 4

  • Ol stori long Baebol:

    • Mt 11:​28-30—Jisas i folemgud fasin blong Papa blong hem, taem hem i mekem ol man oli kasembak paoa mo oli harem gud bakegen

    • Mt 12:​15-21—Jisas i mekem profet tok long Aesea 42:​1-4 i kamtru, taem hem i kaen long olgeta we tingting blong olgeta i foldaon

Ol vas blong mekem yumi harem gud bakegen taem tingting i foldaon

?From wanem yumi mas traehad blong leftemap tingting blong narafala?

Mt 18:6; Ef 4:29

  • Ol stori long Baebol:

    • Na 32:​6-15—Ol ten spae oli mekem tingting blong ol man Isrel i foldaon, mo ful nesen i kasem trabol from

    • 2Kr 15:​1-8—King Asa i kasem wan mesej long Jehova we i leftemap tingting blong hem, nao hem i tekemaot ol aedol long kantri ya