Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Tingting Daon

Tingting Daon

?Wanem tingting blong Jehova long olgeta we oli gat tingting daon mo olgeta we oli praod?

Sam 138:6; Pro 15:25; 16:​18, 19; 22:4; 1Pi 5:5

Yu save luk Pro 29:23; Aes 2:​11, 12

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 26:​3-5, 16-21—King Usia i kam praod, nao i brekem Loa blong God mo i kros taem ol pris oli stretem hem, taswe God i panisim hem mo i mekem hem i kasem leprosi

  • Lu 18:​9-14—Jisas i yusum wan parabol blong eksplenem filing we Jehova i gat long prea blong man we i flas mo blong man we i gat tingting daon

?Jehova i stap mekem wanem long olgeta we oli gat tingting daon mo oli rili tanem tingting blong olgeta?

2Kr 7:​13, 14; Sam 51:​2-4, 17

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 12:​5-7—King Rehoboam mo ol prins blong Juda oli mekem tingting blong olgeta i stap daon, nao Jehova i no spolem olgeta

  • 2Kr 32:​24-26—Gudfala king ya Hesekia i kam praod, be taem hem i mekem tingting blong hem i stap daon, Jehova i fogivim hem

Taem yumi gat tingting daon, ?olsem wanem hemia i halpem yumi blong fren gud moa wetem ol narafala?

Ef 4:​1, 2; Fil 2:3; Kol 3:​12, 13

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 33:​3, 4—Jekob i gat tingting daon taem hem i go mitim brata blong hem Esao we i kros long hem, nao hemia i mekem se tufala i gat pis

  • Ja 8:​1-3—Jaj ya Gideon i gat tingting daon mo i talem long ol laen blong Efrem se oli hae moa long hem, nao oli no moa kros long hem mo faet agensem hem

?Olsem wanem Jisas i soemaot se i impoten blong gat tingting daon?

Mt 18:​1-5; 23:​11, 12; Mk 10:​41-45

 • Ol stori long Baebol:

  • Aes 53:7; Fil 2:​7, 8—Olsem we ol profet tok oli tokbaot, Jisas i gat tingting daon, nao i rere blong kam long wol mo ded long wan fasin we i nogud mo we i daonem hem long fored blong ol narafala

  • Lu 14:​7-11—Jisas i tokbaot fasin blong sidaon long ples we i beswan long wan lafet, blong tijim yumi from wanem i gud blong gat tingting daon

  • Jon 13:​3-17—Jisas i soemaot wan gudfala eksampol blong gat tingting daon taem hem i wasem leg blong ol aposol blong hem

Taem yumi gat stret tingting long yumi wan mo long ol narafala, ?olsem wanem hemia i halpem yumi blong gat tingting daon?

?From wanem i nogud blong mekem olsem se yumi gat tingting daon?