Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ting Nating Long Yu Wan

Ting Nating Long Yu Wan

Taem yumi ting nating long yumi wan, ?hemia i save mekem yumi harem olsem wanem?

Na 11:​14, 15; 1Ki 19:​1-4; Job 3:3; Jer 15:10