Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Strong Tingting

Strong Tingting

Du 31:6; Sam 31:24; Jon 16:33

Yu save luk Sam 27:​1, 2, 13, 14; Wok 28:15; Fil 1:14

  • Ol stori long Baebol: