Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stretem Problem Wetem Narafala

Stretem Problem Wetem Narafala

Taem narafala i mekem yumi harem nogud, ?from wanem yumi mas blokem fasin blong kros mo wantem givimbak?

Pro 20:22; 24:29; Ro 12:​17, 18; Jem 1:​19, 20; 1Pi 3:​8, 9

  • Ol stori long Baebol:

    • 1Sa 25:​9-13, 23-35—Taem Nabal i tok nogud long Deved mo i no wantem givhan long hem, wantaem nomo Deved i mekem plan blong kilim hem mo olgeta man long haos blong hem, be waes advaes blong Abigel i blokem Deved blong i no givimbak

    • Pro 24:​17-20—Jehova i pulum King Solomon blong talem se yumi no mas glad taem enemi blong yumi i foldaon, be yumi mas trastem se Jehova bambae i jajem man long stret fasin

Sipos wan Kristin i gat problem wetem narafala, ?i stret we hem i no moa toktok wetem hem o i gohed blong kros?

Le 19:​17, 18; 1Ko 13:​4, 5; Ef 4:26

  • Ol stori long Baebol:

    • Mt 5:​23, 24—Jisas i eksplenem se yumi mas mekem evri samting we yumi naf blong mekem, blong mekem pis wetem brata blong yumi we i kros long yumi

?Yumi mas mekem wanem taem narafala i mekem yumi harem nogud?

?From wanem yumi mas gohed nomo blong fogivim narafala sipos hem i tanem tingting blong hem?

Sipos wan Kristin i mekem wan bigfala sin agens long yumi, eksampol hem i giaman blong spolem nem blong yumi o i ravem yumi, ?hu nao i mas go toktok long hem? ?From wanem?

Mt 18:15

Yu save luk Jem 5:20

Sipos narafala i giaman blong spolem nem blong yumi o i ravem yumi mo i no wantem tanem tingting taem yumi go toktok wetem hem, ?yumi mas mekem wanem?