Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stret Fasin

Stret Fasin

?Hu nomo i gat raet blong talem samting we i stret mo samting we i no stret?

Du 32:4; Esi 33:​17-20

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 18:​23-33—Jehova i soemaot long Ebraham se Hem i wan Jaj we i stap jajem man long stret fasin

  • Sam 72:​1-4, 12-14—Man blong raetem Sam i presem Mesaea we i King, from hem i gat stret fasin olsem Jehova

Taem yumi folem ol stret fasin blong Jehova, ?olsem wanem hemia i givhan long yumi?

Sam 37:​25, 29; Jem 5:16; 1Pi 3:12

Yu save luk Sam 35:24; Aes 26:9; Ro 1:17

 • Ol stori long Baebol:

  • Job 37:​22-24—Elihu i presem Jehova from we stret fasin blong Hem i mekem ol man oli sapraes

  • Sam 89:​13-17—Man blong raetem Sam i presem Jehova from we oltaem Hem i rul long stret fasin

?I minim wanem blong lukaot stret fasin blong God?

Esi 18:​25-31; Mt 6:33; Ro 12:​1, 2; Ef 4:​23, 24

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 6:​9, 22; 7:1—Noa i soemaot se hem i gat stret fasin taem hem i mekem olgeta samting we Jehova i talem

  • Ro 4:​1-3, 9—Jehova i luk Ebraham olsem wan stret man from strong bilif we hem i gat

?From wanem lav we yumi gat long Jehova nao i mas pulum yumi blong gat stret fasin, be yumi no mekem blong soem yumi nomo long narafala?

Mt 6:1; 23:​27, 28; Lu 16:​14, 15; Ro 10:10

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 5:20; 15:​7-9—Jisas i talem long ol man se taem oli mekem stret fasin, oli no mas mekem olsem ol skraeb mo ol Farisi we oli gat tu fes

  • Lu 18:​9-14—Jisas i talem wan parabol blong stretem ol man we oli ting se oli stret moa long ol narafala, nao oli luklukdaon long olgeta

?From wanem i moa impoten blong mekem i gud i bitim blong mekem i stret?

?From wanem yumi no mas gat tingting ya se yumi stret moa long ol narafala?