Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stil

Stil

Eks 20:15; Ef 4:28; 1Pi 4:15

Yu save luk Jer 2:26; Mt 19:​17, 18

  • Ol stori long Baebol:

    • Esi 33:​14-16—Jehova i promes blong fogivim ol rabis man, hemia i minim tu ol stilman we oli tanem tingting blong olgeta

    • Jon 12:​4-6—Judas Iskariot i kam wan stilman, be samting we i mowas se hem i salem Jisas i go long han blong ol enemi