Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Stadi

Stadi

?From wanem wan Kristin i mas stadi oltaem long Tok blong God?

Sam 1:​1-3; Pro 18:15; 1Ti 4:6; 2Ti 2:15

Yu save luk Wok 17:11

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 119:​97-101—Man blong raetem Sam i talem se hem i lavem loa blong God tumas, mo i tokbaot olsem wanem loa ya i givhan long laef blong hem

  • Da 9:​1-3, fut.—Profet Daniel i stadi long ol tabu buk, nao hem i kasem save se ol man Isrel bambae oli kam fri long Babilon afta we 70 yia i pas

?From wanem yumi mas gohed blong kasem save moa long Tok blong God?

Hib 6:​1-3; 2Pi 3:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 4:18—Jehova i gohed blong givhan long ol man blong hem blong kasem save moa long ol trutok blong Baebol, olsem laet long eli moning we sloslo i stap kam klia moa

  • Mt 24:​45-47—Jisas i talem se long ol las dei, bambae hem i putumap wan “gudfala slef we i waes” blong givim kakae long ol man blong hem long stret taem we oli nidim

?From wanem waes blong Baebol i gud moa i bitim waes we i stap long ol buk we ol man oli wokem?

?Jehova i promes blong givim wanem long ol man we oli traehad blong stadi Baebol?

?Yumi mas prea from wanem samting bifo we yumi stadi Baebol?

?From wanem yumi mas tekem taem blong stadi long ol samting we “gudfala slef we i waes” i givim long yumi?

?From wanem yumi mas traehad blong kasem stret save tu long ol smosmol save long Baebol?

?I impoten blong kasem waes mo save?

?From wanem i gud yumi rid slo mo tingting dip long samting we yumi ridim?

?From wanem i gud blong tingbaot olsem wanem blong folem ol save blong Baebol long laef blong yumi?

?From wanem i gud blong tingbaot olsem wanem blong eksplenem long ol narafala ol samting we yumi lanem?

?From wanem i gud blong stadi bakegen mo bakegen long ol impoten trutok?

2Pi 1:13; 3:​1, 2

 • Ol stori long Baebol:

  • Du 6:​6, 7; 11:​18-20—Jehova i talem long ol man blong hem se oli mas ripitim ol tok blong hem long ol pikinini blong olgeta, blong putum ol tok ya long hat blong olgeta

?From wanem i gud we famle i stadi tugeta long Tok blong God?

Ef 6:4

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 18:​17-19—Jehova i wantem se Ebraham i tijim famle blong hem blong oli obei long Hem mo mekem samting we i stret

  • Sam 78:​5-7—Long Isrel, ol man oli mas tijim ol pikinini blong olgeta long saed blong Jehova, blong nekis jeneresen tu i save trastem hem

Taem yumi stadi tugeta long ol miting, ?olsem wanem hemia i givhan long yumi?

Hib 10:25

Yu save luk Pro 18:1