Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Spel Mo Pleplei

Spel Mo Pleplei

?I rong blong ol Kristin oli spenem taem blong spel mo pleplei?

Pri 2:24; 3:​12, 13; 4:6

  • Ol stori long Baebol:

    • Mk 6:​31, 32—Nating se Jisas i bisi, be hem wetem ol disaepol blong hem oli go long wan ples we oli save spel long hem

?Wanem ol advaes we i save halpem yumi blong skelem gud taem we yumi spenem long spel mo pleplei?

?From wanem yumi mas stap longwe long ol entatenmen o ol samting blong spel mo pleplei we i leftemap ol doti fasin blong seks?

?From wanem yumi mas blokem ol samting blong spel mo pleplei we oli pulum yumi blong wantem kompit wetem narafala?

?From wanem yumi mas blokem ol samting blong spel mo pleplei we oli leftemap raf fasin?

?Wanem kaen tokplei we i no stret long ol Kristin?

Taem yumi stap jusum ol samting blong spel mo pleplei, ?from wanem yumi mas tingbaot tingting blong ol narafala?