Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Sore

Sore

?Sore i pusum man blong mekem wanem?

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 51:​1, 2—Taem King Deved i askem Jehova blong i sore long hem, hemia i min se hem i wantem we Jehova i fogivim hem mo i tekemaot ol sin blong hem

  • Lu 10:​29-37—Jisas i tokbaot stori blong wan man Sameria we i kaen long wan man Jiu, blong eksplenem olsem wanem blong soemaot sore

?From wanem yumi evriwan i nidim we narafala i sore long yumi?

?Jehova i soemaot sore olsem wanem?

Eks 34:6; Neh 9:17; Sam 103:8; 2Ko 1:3

 • Ol stori long Baebol:

  • Job 42:​1, 2, 6-10; Jem 5:11—Jehova i soemaot se hem i sore long Job, mo i tijim Job tu blong i gat sore

  • Lu 15:​11-32—Jisas i tokbaot fasin blong Jehova blong gat sore se i olsem wan papa we i kaen long boe blong hem we i tanem tingting

?From wanem Jehova i stap soemaot sore long yumi?

?Olsem wanem sakrefaes blong Kraes i mekem se God i save fogivim yumi?

?From wanem yumi mas askem God blong i sore long yumi, mo tinghevi long fasin sore blong hem?

Lu 11:​2-4; Hib 4:16

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 51:​1-4—King Deved i harem nogud tumas from ol sin blong hem, mo wetem tingting daon hem i krae i go long Jehova blong i fogivim hem

  • Lu 18:​9-14—Jisas i talem wan parabol blong soemaot se Jehova i sore long man we i mekem tingting blong hem i stap daon mo i talemaot ol mastik blong hem

?From wanem olgeta we oli mekem ol bigfala sin tu oli save trastem se God i glad blong fogivim olgeta?

Du 4:​29-31; Aes 55:7

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 33:​9-13, 15—Manase i wan rabis king, be hem i tanem tingting blong hem mo i plis long Jehova blong i fogivim hem. Ol samting we hem i mekem afta we hem i kam king bakegen, i soemaot se hem i rili jenisim fasin blong hem

  • Jna 3:​4-10—Ol man Nineve oli gat raf fasin mo kilim plante man i ded, be taem oli tanem tingting, Jehova i fogivim olgeta

?From wanem yumi mas talemaot sin blong yumi mo no moa mekem, blong Jehova i sore long yumi?

Nating se Jehova i fogivim yumi, be hem i no blokem ol trabol we oli save kamaot from ol mastik blong yumi

?From wanem yumi mas sore long narafala?

Sipos yumi no sore long narafala, ?olsem wanem hemia i save afektem frensip blong yumi wetem Jehova?

Mt 9:13; 23:23; Jem 2:13

Yu save luk Pro 21:13

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 18:​23-35—Jisas i talem wan pijatok blong soemaot se sipos man i no sore long narafala, Jehova tu bambae i no sore long hem

  • Lu 10:​29-37—Stori blong man Sameria i soemaot se Jehova mo Jisas i no glad long ol man we oli no gat sore, be tufala i glad long olgeta we oli soemaot sore

?Jehova i soemaot wanem fasin long olgeta we oli gat sore?