Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Prea

Prea

?Olsem wanem yumi save se Jehova i stap harem mo ansa long ol prea?

Sam 65:2; 145:18; 1Jo 5:14

Yu save luk Sam 66:19; Wok 10:31; Hib 5:7

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 18:​36-38—Jehova i kwik blong ansa long prea blong profet Elaejah, taem Elaejah i wantem pruvum long ol profet blong Bal se hu nao i trufala God

  • Mt 7:​7-11—Jisas i enkarejem yumi blong gohed blong prea mo trastem se Jehova i stap lesin long yumi, olsem wan Papa we i lavem yumi

?Yumi mas prea long hu nomo?

?Prea blong yumi i mas pastru long nem blong hu?

?Jehova i stap lesin long prea blong wanem kaen man?

?Jehova i no stap lesin long prea blong wanem kaen man?

Pro 15:29; 28:9; Aes 1:15; Mae 3:4; Jem 4:3; 1Pi 3:7

 • Ol stori long Baebol:

  • Jos 24:​9, 10—Jehova i no wantem lesin long prea blong Balam from we prea ya i no laenap wetem wil blong Hem

  • Aes 1:​15-17—Jehova i no wantem lesin long ol prea blong ol man Isrel, from oli gat tu fes mo han blong olgeta i fulap long blad

?Wanem tok we yumi stap talem long en blong ol prea blong yumi? ?From wanem?

?I gat wan stret posisen we yumi mas stap long hem taem yumi prea?

?Wanem sam samting we yumi save prea from taem yumi joen tugeta blong wosip?

Wok 4:​23, 24; 12:5

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Kr 29:​10-19—King Deved i prea long fored blong ol man Isrel taem oli givim ol samting blong bildim tempol

  • Wok 1:​12-14—Ol aposol, ol brata blong Jisas, Meri we i mama blong Jisas, mo sam narafala woman blong bilif, oli joen tugeta blong prea long wan rum

Taem yumi prea, ?from wanem yumi no mas leftemap yumi wan o pulum ol narafala blong tinghae long yumi?

?From wanem yumi mas prea bifo we yumi kakae?

?From wanem yumi no mas kam slak blong prea long Jehova?

Ro 12:12; Ef 6:18; 1Te 5:17; 1Pi 4:7

 • Ol stori long Baebol:

  • Da 6:​6-10—Daniel i gohed nomo blong prea long ples we narafala i save luk hem, nating se hem i save ded from

  • Lu 18:​1-8—Jisas i tokbaot parabol blong wan woman we i gohed nomo blong plis long wan jaj blong hem i kasem jastis, nao jaj ya i lesin long hem. Parabol ya i soemaot se taem yumi gohed blong askem help, Jehova i glad blong lesin long yumi

?Yumi mas gat wanem fasin taem yumi prea blong God i fogivim yumi?

2Kr 7:​13, 14

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Ki 22:​11-13, 18-20—From we King Josaea i gat tingting daon mo i traehad blong mekem Jehova i glad, Jehova i sore mo i kaen long hem

  • 2Kr 33:​10-13—King Manase i mekem tingting blong hem i stap daon mo i plis long Jehova blong i fogivim hem, nao Jehova i putumap hem i kam king bakegen

?Yumi mas mekem wanem sipos yumi wantem se Jehova i fogivim yumi?

?From wanem yumi mas prea blong Jehova i mekem wil blong hem i kamtru?

?From wanem ol prea blong yumi oli mas soemaot se yumi trastem Jehova fulwan?

?Wanem sam samting we yumi save prea from?

Blong Jehova i mekem nem blong hem i tabu

Blong Kingdom blong God i rulum fulwol

Blong Jehova i mekem wil blong hem i kamtru

Blong God i givim ol samting we yumi nidim

Blong God i fogivim yumi

Blong God i halpem yumi blong winim ol samting we oli traem yumi

Blong talem tangkiu

Blong save wil blong God, kasemsave samting, mo kam waes

Pro 2:​3-6; Fil 1:9; Jem 1:5

Yu save luk Sam 119:34

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 3:​11, 12—King Solomon i askem waes long Jehova, nao Jehova i givim bigfala waes long hem

Blong kasem tabu spirit

Blong God i halpem ol narafala Kristin, olsem olgeta we oli fesem fasin agens

Blong presem God

Sam 86:12; Aes 25:1; Da 2:23

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 10:21—Jisas i presem Papa blong hem from Hem i soemaot trutok long ol man we oli olsem ol smol pikinini nomo

  • Re 4:​9-11—Ol enjel oli givim ona mo glori long Jehova we i stret blong hem i kasem

Blong ol haeman oli letem yumi wosipim Jehova mo prij long ol narafala

?From wanem i gud blong prea long taem we yumi baptaes?

?From wanem i gud blong prea long bihaf blong olgeta we oli sik long saed blong spirit?

?From wanem wan man i no mas kavremap hed blong hem taem i prea long bihaf blong ol narafala? ?From wanem samtaem wan woman i mas kavremap hed blong hem taem i prea?

Taem yumi prea, ?wanem i moa impoten i bitim longfala blong prea blong yumi o sipos yumi singaot bigwan o krae?

Kra 3:41; Mt 6:7

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 18:​25-29, 36-39—Blong traem pruvum long profet Elaejah se god blong olgeta i tru, ol profet blong Bal oli singaot bigwan long god blong olgeta blong plante aoa, be i no gat wan ansa

  • Wok 19:​32-41—Ol man Efesas oli mekem bigfala noes blong tu aoa blong wosipim giaman god ya Atemis, be i no gat wan samting i hapen, mo bigman blong taon ya i talem long olgeta blong stap kwaet