Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Ponografi; Rabis Pija

Ponografi; Rabis Pija

Job 31:1; Sam 101:​2, 3; Mt 5:​27-30; Kol 3:5

Yu save luk 1Ko 6:18; Ef 4:​17-19

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 6:​1, 2; Jud 6—Sam enjel oli lukluk ol woman wetem wan tingting we i no stret, mo hemia i pulum olgeta blong mekem bigfala sin

    • 2Sa 11:​2-4—From we King Deved i gohed blong lukluk Batseba taem i stap swim, hemia i pulum hem blong mekem adaltri mo biaen i kilim hasban blong Batseba i ded