Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Perens

Perens

?Wanem sam risen from wanem Jehova i stanemap mared?

?Ol perens oli mas gat wanem tingting long ol pikinini blong olgeta?

Sam 127:​3-5; 128:3

Yu save luk “Pikinini; Yangfala

?Wanem wok we ol perens oli gat?

Du 6:​6, 7; 11:​18, 19; Pro 22:6; 2Ko 12:14; 1Ti 5:8

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 1:​1-4—Elkana i tekem ful famle blong hem i go long Silo blong mekem wosip, mo i meksua se evri pikinini i joen blong wosipim Jehova

  • Lu 2:​39, 41—Oltaem Josef mo Meri i stap travel i go long Jerusalem wetem ol pikinini blong tufala, blong mekem lafet blong Pasova

?From wanem i gud we ol perens oli trenem ol pikinini blong obei long Jehova?

Pro 1:​8, 9; 22:6

Yu save luk 2Ti 3:​14, 15

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 2:​18-21, 26; 3:19—Ol perens blong Samuel oli givim hem i go long Jehova blong i wok long tabenakel, be oltaem oli visitim hem mo givim sam samting we hem i nidim. From samting ya, Samuel i kam wan man we i lavem Jehova mo i gohed blong holemstrong long Hem

  • Lu 2:​51, 52—Jisas i gohed blong obei long ol perens blong hem nating se oli sinman

?Weples ol perens oli save faenem ol gudfala advaes blong tijim ol pikinini?

Du 6:​4-9; Ef 6:4; 2Ti 3:​14-17

Yu save luk Sam 127:1; Pro 16:3

 • Ol stori long Baebol:

  • Ja 13:​2-8—Afta we wan enjel i talem long waef blong Manoa se bambae tufala i gat wan pikinini, Manoa i askem long Jehova blong i tijim tufala olsem wanem blong lukaot long pikinini ya

  • Sam 78:​3-8—Jehova i wantem se ol perens oli tijim ol pikinini blong olgeta long ol samting we oli lanem long Baebol

Nating se wan pikinini i gruap long wan famle we i lavem Jehova, ?from wanem maet hem i jus blong lego trutok?

Esi 18:​1-13, 20

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 6:​1-5; Jud 6—Nating se ol enjel oli spenem plante, plante yia wetem Jehova long heven, be sam long olgeta oli jus blong rebel agensem Hem

  • 1Sa 8:​1-3—Nating se Samuel i wan gudfala profet, be ol boe blong hem oli stap giaman mo kasem mane long fasin we i no stret

?Wetaem ol perens oli mas stat blong tijim ol pikinini blong olgeta long saed blong Jehova?

2Ti 3:15

 • Ol stori long Baebol:

  • Du 29:​10-12, 29; 31:12; Esr 10:1—Taem ol man Isrel oli kam wanples blong wosip, oli tekem ol pikinini blong olgeta i kam blong olgeta tu oli save lanem ol samting long saed blong Jehova

  • Lu 2:​41-52—Evri yia, Josef mo Meri i tekem ol pikinini blong tufala i go long lafet blong Pasova long tempol long Jerusalem

?Wanem ol eksampol we oli perens oli save folem blong protektem ol pikinini long ol man we oli wantem spolem olgeta?

 • Ol stori long Baebol:

  • Eks 19:4; Du 32:​11, 12—Jehova i talem se hem i olsem wan igel we i karem ol pikinini blong hem, i protektem olgeta, mo i kea gud long olgeta

  • Aes 49:15—Jehova i promes blong protektem mo lukaot gud long ol man blong hem, long wan fasin we i gud moa i bitim wan mama we i lukaot long bebi blong hem

  • Mt 2:​1-16—Setan i wantem kilim bebi Jisas i ded, nao i lidim ol man blong lukluk ol sta i go long rabis king ya Herod, be Jehova i protektem boe blong Hem taem i talem long Josef blong i tekem famle blong hem i go long Ijip

  • Mt 23:37—Jisas i talem se hem i wantem tumas blong halpem ol man, olsem wan mama faol we i protektem ol pikinini blong hem aninit long wing blong hem

?From wanem ol perens oli mas tijim ol pikinini blong olgeta long saed blong seks?

 • Ol stori long Baebol:

  • Le 15:​2, 3, 16, 18, 19; Du 31:​10-13—Loa blong Moses i tokbaot tingting blong Jehova long saed blong seks, mo Jehova i talem se ol pikinini tu oli mas stap taem oli ridimaot Loa ya

  • Sam 139:​13-16—Deved i presem Jehova from hem i wokem bodi blong man long wan fasin we i nambawan, hemia i minim tu fasin ya we man i save gat pikinini

  • Pro 2:​10-15—Ol save mo waes blong Jehova i save protektem yumi long ol rabis man mo ol man blong trik

?From wanem ol perens oli mas stretem ol pikinini blong olgeta long fasin we i soemaot lav?

Pro 13:24; 29:17; Jer 30:11; Ef 6:4

Yu save luk Sam 25:8; 145:9; Kol 3:21

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 32:​1-5—Nating se Jehova i mas stretem King Deved from sin blong hem, be Deved i glad taem hem i kasem save se Jehova i stap fogivim olgeta we oli tanem tingting blong olgeta

  • Jna 4:​1-11—Nating se profet Jona i tok kros long Jehova mo i no soem respek, be Jehova i gat longfala tingting mo i toktok kaen long Jona blong tijim hem blong gat sore

Taem ol perens oli stretem ol pikinini, ?olsem wanem hemia i soemaot se oli lavem olgeta?