Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Papa

Papa

?Wanem ol wok blong wan papa insaed long famle?

Du 6:​6, 7; Ef 6:4; 1Ti 5:8; Hib 12:​9, 10

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 22:2; 24:​1-4—From we Ebraham i lavem Aesak, hem i mekem bes blong hem blong givhan long Aesak blong i faenem wan waef we i wosipim Jehova

    • Mt 13:55; Mk 6:3—Ol man oli stap tokbaot Jisas se “papa blong hem i kapenta” mo oli singaot Jisas tu se “kapenta.” Hemia i soemaot se Josef i tijim gud boe blong hem long wok ya

?From wanem yumi mas soemaot lav mo respek long ol papa?

Eks 20:12

Yu save luk Mt 6:9

  • Ol stori long Baebol:

    • Ho 11:​1, 4—Jehova i tinghae mo i respektem ol papa taem hem i soemaot gudfala eksampol long olgeta. Hem i mekem olsem taem i tijim mo keagud long ol man blong hem, olsem wan papa we i kea long ol pikinini blong hem

    • Lu 15:​11-32—Parabol we Jisas i yusum i soemaot se hem i tinghae mo i respektem ol papa. Parabol ya i tijim yumi se Papa blong yumi Jehova i gat lav mo i rere blong fogivim man we i tanem tingting blong hem