Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Obei

Obei

?Fasin blong obei i impoten olsem wanem?

Eks 19:5; Du 10:​12, 13; Pri 12:13; Jem 1:22

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 15:​17-23—Profet Samuel i stretem King Sol from hem i no obei long Jehova, mo i eksplenem from wanem i impoten blong obei

  • Hib 5:​7-10—Jisas i obei long Papa blong hem oltaem, be taem hem i kam long wol mo i safa, hem i lanem tu blong obei nating se i had

?Wan Kristin i mas mekem wanem sipos wan man blong gavman i askem hem blong brekem loa blong God?

Wok 5:29

 • Ol stori long Baebol:

  • Da 3:​13-18—Ol trifala Hibru ya oli no wantem wosipim pija we King Nebukadnesa i stanemap, nating se oli save lusum laef blong olgeta from

  • Mt 22:​15-22—Jisas i eksplenem se ol disaepol blong hem oli mas obei long ol haeman blong gavman, be oli no mas obei sipos ol haeman ya oli askem olgeta blong brekem loa blong God

  • Wok 4:​18-31—Nating se ol haeman oli traem blong stopem ol aposol blong prij, be ol aposol oli gohed nomo wetem strong tingting

?Wanem i save givhan long yumi blong gohed blong obei long Jehova?

Du 6:​1-5; Sam 112:1; 1Jo 5:​2, 3

Yu save luk Sam 119:​11, 112; Ro 6:17

 • Ol stori long Baebol:

  • Esr 7:​7-10—Pris ya Esra i soemaot gudfala eksampol taem hem i rerem hat blong hem blong obei long Loa blong God, mo blong tijim ol narafala long hem

  • Jon 14:31—Jisas i talem from wanem hem i mekem ol samting stret olsem we Papa blong hem i talem long hem

?Wanem i sud pulum yumi blong obei long Jehova mo Jisas?

?Olsem wanem fasin blong yumi blong obei i soemaot se yumi gat bilif?

Ro 1:5; 10:​16, 17; Jem 2:​20-23

Yu save luk Du 9:23

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 6:​9-22; Hib 11:7—Noa i soemaot se hem i gat bilif taem hem i wokem wan bigfala sip “stret olsem we God i talem”

  • Hib 11:​8, 9, 17—Ebraham i soemaot se hem i gat bilif taem hem i obei long daereksen blong Jehova blong aot long Uru, mo taem i rere blong givim boe blong hem olsem wan sakrefaes

?Olgeta we oli obei bambae oli kasem wanem blesing?

Jer 7:23; Mt 7:21; 1Jo 3:22

?Wanem bambae i hapen sipos yumi no obei?

Ro 5:19; 2Te 1:​8, 9

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 2:​16, 17; 3:​17-19—From we Adam mo Iv i no obei, tufala i lusum janis ya blong stap long paradaes, blong laef olwe, mo tufala i no moa stret gud olgeta

  • Du 18:​18, 19; Wok 3:​12, 18, 22, 23—Jehova i talem se bambae i gat wan Profet we i hae moa long Moses, mo i talemaot se olgeta we oli no obei long Profet ya bambae oli kasem panis

  • Jud 6, 7—Jehova i kros long ol enjel we oli rebel mo long ol man Sodom mo Gomora, from oli no obei

?From wanem yumi mas obei long Jisas Kraes?

Je 49:10; Mt 28:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Jon 12:​46-48; 14:24—Jisas i eksplenem se sipos yumi no obei long ol tok blong hem, bambae yumi kasem jajmen

?From wanem ol Kristin oli mas obei long olgeta we oli gat wok long kongregesen?

?From wanem wan Kristin waef i mas stap aninit long hasban blong hem?

?From wanem ol pikinini oli mas obei long papa mo mama blong olgeta?

Pro 23:22; Ef 6:1; Kol 3:20

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 37:​3, 4, 8, 11-13, 18—Taem Josef i wan yangfala, hem i obei long papa blong hem taem i sanem hem blong i go luk ol brata blong hem, nating se oli no laekem hem

  • Lu 2:51—Jisas we i stret gud olgeta, i gohed blong obei long Josef mo Meri, nating se tufala i sinman

?From wanem i waes blong obei long bos blong wok, nating se ol narafala oli no luk?

?From wanem ol Kristin oli mas obei long ol haeman blong gavman?