Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

No Gat Respek

No Gat Respek

?Yumi mas blokem wanem kaen fasin we i soemaot se yumi no gat respek?

Sam 10:13; 3Jo 9, 10

Yu save luk Sam 74:​10, 18; Jud 8, 10

  • Ol stori long Baebol:

    • 1Sa 2:​12-17, 22-25, 27-30—Tufala boe blong hae pris ya Ilae i no respektem wosip blong Jehova, mo taem Ilae i no stretem tufala, hem i soemaot se hem tu i no respektem Jehova

    • 2Ki 1:​9-15—Jehova i kilim i ded ol soldia we oli no soem respek long profet Elaejah, be hem i letem olgeta we oli gat tingting daon oli stap laef