Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Narafala i Spolem Yu

Narafala i Spolem Yu

?Wanem filing blong yumi taem narafala i spolem yumi?

Sam 69:20; Pro 18:14; Pri 4:​1-3; Mal 2:​13-16; Kol 3:21

  • Ol stori long Baebol:

    • 2Sa 10:​1-5—Ol enemi oli mekem sam soldia blong Deved oli sem bigwan, mo Deved i soemaot se hem i tingbaot filing blong olgeta

    • 2Sa 13:​6-19—Tamara i krae mo i terem klos blong hem from we Amnon i repem hem mo i spolem hem

?Wanem i soemaot se Jehova i luk evri samting we man i mekem blong spolem narafala? ?Jehova bambae i mekem wanem blong stretem samting ya?

Job 34:​21, 22; Sam 37:​8, 9; Aes 29:​15, 19-21; Ro 12:​17-21

Yu save luk Sam 63:​6, 7

  • Ol stori long Baebol:

    • 1Sa 25:​3, 14-17, 21, 32-38—Nabal i mekem i no stret long Deved mo i putum laef blong evri man long haos blong hem long denja. Biaen Jehova i panisim Nabal mo i kilim hem i ded

    • Jer 20:​1-6, 9, 11-13—Tingting blong Jeremaea i foldaon taem pris ya Pasuru i wipim hem mo i lokem hem long ol stok, be Jehova i leftemap tingting blong hem mo i sevem hem