Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Mekem Samting We Yu No Gat Raet Blong Mekem

Mekem Samting We Yu No Gat Raet Blong Mekem

Pro 11:2; 13:10

Yu save luk Pro 21:24

  • Ol stori long Baebol:

    • 2Sa 6:​6, 7—Usaha i mekem samting we hem i no gat raet blong mekem taem i tajem Bokis blong tru God, nao God i kilim hem i ded from hem i no soem respek

    • 2Kr 26:​16-21—God i panisim King Usia from hem i flas mo i mekem samting we hem i no gat raet blong mekem