Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Mekem i Sem Mak Long Olgeta Man

Mekem i Sem Mak Long Olgeta Man

Pro 28:21; Ro 2:11; Jem 3:17

Yu save luk Le 19:15; 2Kr 19:​6, 7; 1Pi 1:17

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 16:​4-13—Taem Samuel i go blong makemaot niufala king blong Isrel, Jehova i talem long hem se hem i no mas jajem man ya folem samting we man i luk

?God i tinghae long sam man i bitim ol narafala from kala blong skin, famle laen blong olgeta, o from we oli rijman?

Wok 17:​26, 27; Ro 3:​23-27; Ga 2:6; 3:28

 • Ol stori long Baebol:

  • Jon 8:​31-40—Sam man Jiu oli tok flas from we oli kamaot long laen blong Ebraham, be Jisas i talem se fasin blong olgeta i defren long fasin blong Ebraham

?I stret blong luklukdaon long narafala from kala blong skin blong olgeta o ples we oli kamaot long hem?

Jon 3:16; Ro 2:11

 • Ol stori long Baebol:

  • Jna 4:​1-11—Jehova i tijim profet Jona blong i gat sore long ol man Nineve, we oli blong wan defren kantri

  • Wok 10:​1-8, 24-29, 34, 35—Aposol Pita i lanem se hem i no mas luklukdaon long ol man blong ol narafala nesen, taswe hem i givhan long Konilias mo famle blong hem blong oli kam Kristin

Sipos wan Kristin i rij, ?i stret we hem i luklukdaon long narafala o ekspektem narafala blong mekem i gud moa long hem?

?I stret blong ting se wan ovasia i gud moa long ol narafala long kongregesen mo i save mekem i strong long olgeta?

2Ko 1:24; 1Pi 5:​2, 3

 • Ol stori long Baebol:

  • Du 17:​18-20—Jehova i givim woning long ol king blong Isrel se oli no mas kam flas mo ting se oli gud moa long ol narafala, from we olgeta evriwan oli ol brata nomo

  • Mk 10:​35-45—Jisas i stretem ol aposol blong hem from we oli wantem tumas blong kam hae moa long ol narafala. (Yu save luk stadi not long Inglis New World Translation long Mk 10:​42, long tok ya “lord it over them”)

?God i glad long wanem kaen man?

?I stret we ol Kristin oli joen long ol protes blong faet from jastis?

Ef 6:​5-9; 1Ti 6:​1, 2

 • Ol stori long Baebol:

  • Jon 6:​14, 15—Taem Jisas i stap long wol, plante man oli ting se bambae hem i tekem aksen blong stretem ol problem blong olgeta, be hem i no wantem kam king long wol