Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Mared

Mared

?Faswan mared i stat olsem wanem?

Sipos wan Kristin i wantem mared, ?hem i mas jusum wanem kaen hasban o waef?

?From wanem wan Kristin i no save letem boe o gel blong hem we i baptaes finis, i mared long wan we i no baptaes olsem wan Witnes blong Jehova?

1Ko 7:39; 2Ko 6:​14, 15

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 24:​1-4, 7—Taem Ebraham i stap lukaot wan waef blong boe blong hem Aesak, hem i gat strong tingting blong jusum wan woman we i wosipim Jehova, be i no wan woman Kenan we i wosipim ol narafala god

  • Je 28:​1-4—Aesak i talem long boe blong hem Jekob se hem i mas faenem wan waef we i wosipim Jehova, be i no wan woman Kenan

?Jehova i harem olsem wanem taem wan man blong hem i mared long wan we i no wosipim hem?

Du 7:​3, 4

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ki 11:​1-6, 9-11—Jehova i kros long King Solomon from we hem i no folem loa blong Hem, nao i mared long ol woman blong ol narafala nesen, mo i letem olgeta oli pulum hem blong wosipim ol giaman god

  • Neh 13:​23-27—Olsem Jehova, Nehemaea i kros long ol man Isrel from we oli maredem ol woman we oli no wosipim Jehova, nao hem i tok strong long olgeta mo i stretem olgeta

?From wanem i waes blong mared long wan we i holemstrong long Jehova mo i gat gudnem?

Pro 18:22; 31:​10, 28

Yu save luk Ef 5:​28-31, 33

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 25:​2, 3, 14-17—Nabal we i hasban blong Abigel, i wan rijman, be hem i wan had man mo fasin blong hem i nogud, taswe hem i no wan gudfala hasban

  • Pro 21:9—Sipos yumi no jusum gud hasban o waef blong yumi, bambae yumi harem nogud mo yumi no gat pis

  • Ro 7:2—Aposol Pol i eksplenem se taem wan woman i mared, hem i stap aninit long hasban blong hem we i wan sinman. Taswe wan woman we i waes bambae i jusum gud hasban blong hem

Rere from mared

Bifo we wan man i tingbaot blong mared, ?from wanem hem i mas meksua se hem i naf blong lukaot long wan waef mo ol pikinini?

1Ti 5:8

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 24:27—Bifo we wan man i mared mo gat pikinini, hem i mas wok had blong i rere blong lukaot long wan famle

Taem wan man mo woman i stap fren, ?from wanem i gud we tufala i askem advaes mo traehad blong save gud ol fasin blong tufala, i bitim we tufala i tingbaot fes mo bodi nomo?

Pro 13:10; 1Pi 3:​3-6

 • Ol stori long Baebol:

  • Ru 2:​4-7, 10-12—Boas i save gud Rut taem hem i luk lav we Rut i gat long Jehova, fasin blong hem blong wok had, ol samting we hem i mekem blong Naomi, mo taem hem i harem ol samting we narafala i talem long saed blong Rut

  • Ru 2:​8, 9, 20—Rut i save gud ol fasin blong Boas taem hem i luk we Boas i kaen mo i glad blong givim samting long ol narafala, mo i lavem Jehova

Taem wan kapol i stap fren o afta we oli mekem promes blong mared, ?from wanem oli mas stap longwe long enikaen doti fasin blong seks?

Ga 5:19; Kol 3:5; 1Te 4:4

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 5:​18, 19—Sam fasin blong soemaot lav i blong olgeta we oli mared nomo

  • Sng 1:2; 2:6—Taem boe we i stap lukaot long sipsip mo gel Sulam i stap fren, tufala i talem ol klin toktok blong soemaot lav, be i no ol doti toktok we i save pulum tufala blong gat filing blong seks

  • Sng 4:12; 8:​8-10—Gel Sulam i bos long tingting blong hem mo i stap klin. Hem i olsem wan garen we oli lokem

?From wanem wan kapol i mas mared folem loa blong gavman?

Wok blong wan hasban

?Wanem ol impoten wok we wan hasban i mas mekem?

Olsem hed blong famle, ?hasban i mas folem eksampol blong hu?

?From wanem i impoten we wan hasban i soemaot se hem i lavem waef blong hem mo i kasem save long ol filing blong hem?

Kol 3:19; 1Pi 3:7

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 21:​8-12—Jehova i talem long Ebraham blong i lesin long waef blong hem Sera, nating se Ebraham i no glad long tok we Sera i talem

  • Pro 31:​10, 11, 16, 28—Wan hasban we i waes i no traem blong kontrolem waef blong hem o faenem poen long hem, be i trastem waef blong hem mo i presem hem

  • Ef 5:33—Ol tok blong aposol Pol i soemaot se waef i nidim we hasban blong hem i soemaot lav long hem

Wok blong wan waef

?Wanem wok we wan Kristin waef i mas mekem?

?Wok we wan waef i mekem i soemaot se hem i no impoten?

Je 1:​26-28, 31; 2:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Pro 1:8; 1Ko 7:4—God i givim raet long wan waef o mama tu blong mekem sam samting insaed long famle

  • 1Ko 11:3—Aposol Pol i eksplenem se folem arenjmen we Jehova i stanemap, yumi evriwan i stap aninit long narafala. Jehova nomo i no stap aninit long narafala

  • Hib 13:​7, 17—Long kongregesen, yumi evriwan i mas obei mo stap aninit long olgeta we oli stap lidim yumi

?Olsem wanem wan Kristin waef we hasban blong hem i no stap long trutok, i save mekem Jehova i glad?

?From wanem wan Kristin waef i mas soemaot respek long hasban blong hem?

Ef 5:33

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 18:12; 1Pi 3:​5, 6—Sera i gat bigfala respek long hasban blong hem mo i tingbaot hem olsem “masta” blong hem, o hed blong famle

?Baebol i presem wanem kaen waef?

Pro 19:14; 31:​10, 13-31

 • Ol stori long Baebol

  • Je 24:​62-67—Rebeka i halpem hasban blong hem Aesak blong i no moa harem nogud from ded blong mama blong hem

  • 1Sa 25:​14-24, 32-38—Abigel i sevem hasban blong hem mo olgeta long haos blong hem, taem i gat tingting daon mo i plis long Deved blong i sore long olgeta

  • Est 4:​6-17; 5:​1-8; 7:​1-6; 8:​3-6—Kwin Esta i rere blong putum laef blong hem long denja, taem hem i go askem long hasban blong hem we i king blong i protektem ol man blong God

Stretem ol problem

?Wanem ol advaes we oli save halpem wan kapol blong stretem ol problem insaed long mared?

?Wanem ol advaes we oli save halpem wan kapol blong gat stret tingting long mane?

?Wanem ol advaes we oli save halpem wan kapol taem oli gat problem wetem ol famle blong olgeta?

?Wanem ol advaes we oli save givhan long wan mared kapol blong gat stret tingting long saed blong seks?

?From wanem i impoten blong tingbaot ol gudfala fasin blong hasban o waef, be i no ol slak fasin blong hem?

?From wanem i gud we wan kapol i kwik blong stretem ol problem wetem lav, be tufala i no pulum kros longtaem?

?From wanem i no stret nating we wan Kristin i faerap long kros, singaot bigwan, talem ol rabis tok, o kilim narafala?

Taem hasban mo waef i gat wan problem, ?tufala tugeta i mas traehad blong mekem wanem?

?Wanem ol blesing we oli save kamaot taem Jehova i stap insaed long mared?

Ol loa blong Jehova long saed blong mared

?Wanem tingting blong Jehova long saed blong seks mo long saed blong mared?

?Olsem wanem yumi save se wan Kristin i mas gat wan hasban o wan waef nomo?

?Olsem wanem yumi save se mared i blong wan man mo wan woman?

?From wanem wan mared kapol i mas gohed blong stap tugeta?

Baebol i tokbaot wan risen nomo blong divos, ?wanem risen ya?

?Jehova i harem olsem wanem taem wan mared kapol i divos from wan risen we i no stret?

Taem hasban o waef i ded, ?hemia we i laef yet i save mared bakegen?