Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Lav

Lav

?Jehova i mekem wanem blong soemaot lav?

Jer 31:3; Jon 3:16; Ro 5:8; 1Jo 4:​8, 19

  • Ol stori long Baebol:

    • Je 1:​1, 26-31; 2:​8, 9, 15, 16—Jehova i wokem wan naesfala wol mo i mekem se garen blong Iden i wan paradaes we ol man oli save harem gud long hem

    • Sam 104:​27-30—Man blong raetem Sam i presem Jehova from we Hem i gat lav mo i lukaot gud long olgeta laef samting

?Olsem wanem yumi save soemaot lav?

Jon 13:​34, 35; 15:​12, 13; 1Pi 4:8; 1Jo 4:​10, 11; 5:3

  • Ol stori long Baebol:

    • Mt 22:​36-39—Jisas i talem se tufala komanmen we i hae moa, hemia blong lavem God mo lavem ol man

    • 1Ko 13:​1-8—Aposol Pol i tokbaot se lav i impoten mo i eksplenem tu olsem wanem blong soemaot lav