Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kristin

Kristin

?Wetaem ol man oli stat blong kolem ol disaepol blong Jisas se ol Kristin?

?Olsem wanem blong luksave ol trufala Kristin?

?Wanem rod we God i yusum blong sevem ol trufala Kristin?

?From wanem ol Kristin oli mas obei long Kraes olsem King blong olgeta?

?From wanem ol trufala Kristin oli no joen long wol?

?From wanem ol trufala Kristin oli obei long gavman?

Ro 13:​1, 6, 7; Tae 3:1; 1Pi 2:​13, 14

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 22:​15-22—Jisas i eksplenem from wanem ol disaepol blong hem oli pem takis

  • Wok 4:​19, 20; 5:​27-29—Ol disaepol blong Jisas oli obei long gavman, sipos samting we gavman i askem i no agensem loa blong God

?From wanem yumi save talem se ol Kristin oli olsem ol soldia?

?From wanem ol Kristin oli mas laef folem ol tijing blong Baebol?

Mt 5:16; Tae 2:​6-8; 1Pi 2:12

Yu save luk Ef 4:​17, 19-24; Jem 3:13

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 9:​1, 2; 19:​9, 23—Oli kolem fasin blong laef blong ol Kristin se “Rod Blong Masta.” Hemia i soemaot se ol Kristin oli mas laef folem eksampol blong Jisas

?From wanem ol tru Kristin oli mas witnes long saed blong Jehova God?

?From wanem ol tru Kristin oli mas witnes tu long saed blong Jisas Kraes?

?From wanem ol trufala Kristin oli mas talemaot gud nius?

?Ol Kristin oli mas gat wanem tingting taem narafala i agensem olgeta?

Yu luk “Fasin Agens

?Bambae evri tru Kristin oli go stap long heven wetem Jisas Kraes?

?Wanem hop we bighaf blong ol tru Kristin oli gat long saed blong fiuja?

?I gat sam trufala Kristin long ol defdefren jos?

?I tru se evri man we oli talem se oli Kristin oli rili disaepol blong Jisas?

Mt 7:​21-23; Ro 16:​17, 18; 2Ko 11:​13-15; 2Pi 2:1

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 13:​24-30, 36-43—Jisas i yusum wan pijatok blong soemaot se bambae i gat plante giaman Kristin

  • 2Ko 11:​24-26—Aposol Pol i talem se wan long ol denja we hem i fesem, hemia “olgeta we oli talem se oli brata blong [hem], be oli giaman nomo”

  • 1Jo 2:​18, 19—Aposol Jon i givim woning se i gat “plante antikraes” we oli gowe long trutok