Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Holemstrong

Holemstrong

Sam 18:25; Lu 1:​74, 75; Ef 4:24; Re 15:4

Yu save luk Sam 116:15; 145:17

  • Ol stori long Baebol: