Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Hat

Hat

Taem Baebol i tokbaot hat, ?olsem wanem yumi save se hemia i minim ol tingting, ol fasin, mo ol filing blong yumi mo ol samting we yumi wantem mekem?

Sam 49:3; Pro 16:9; Lu 5:22; Wok 2:26

Yu save luk Du 15:7; Sam 19:8

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 9:​46-48—Jisas i stretem ol aposol blong hem from we long hat blong olgeta oli wantem kam hae moa long ol narafala

?From wanem i impoten blong lukaot gud long hat blong yumi?

1Kr 28:9; Pro 4:23; Jer 17:9

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 6:​5-7—Ol nogud tingting we i stap long hat blong ol man i pulum olgeta blong mekem ol nogud samting, nao God i mekem Bigfala Wota i ron

  • 1Ki 11:​1-10—King Solomon i no lukaot gud long hat blong hem, nao i maredem ol woman blong ol narafala kantri we oli pulum hat blong hem i gowe long Jehova

  • Mk 7:​18-23—Jisas i eksplenem se ol nogud tingting we i mekem man i doti long fored blong God, i kamaot long hat blong man fastaem

?Olsem wanem blong lukaot gud long hat blong yumi?

Sam 19:14; Pro 3:​3-6; Lu 21:34; Fil 4:8

Yu save luk Esr 7:​8-10; Sam 119:11

 • Ol stori long Baebol:

  • Ef 6:​14-18; 1Te 5:8—Aposol Pol i eksplenem se stret fasin, bilif, mo lav i save protektem hat blong yumi, olsem wan aean klos we i kavremap jes blong yumi

?Olsem wanem blong luksave sipos hat blong yumi i stat blong kam nogud?

Pro 21:​2-4; Hib 3:12

Yu save luk Pro 6:​12-14

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Kr 25:​1, 2, 17-27—Fastaem King Amajia i mekem samting we i stret long ae blong Jehova, be i no wetem fulhat blong hem. Biaen, hem i kam praod mo i no wantem obei long God, nao i kasem trabol

  • Mt 7:​17-20—Jisas i talem se sipos yumi gat wan hat we i nogud, bambae yumi mekem samting we i nogud, olsem we wan nogud tri i karem ol nogud frut

?From wanem yumi mas traehad blong gat wan hat we i gud? ?Olsem wanem blong mekem?

Pro 10:8; 15:28; Lu 6:45

Yu save luk Sam 119:​97, 104; Ro 12:​9-16; 1Ti 1:5

 • Ol stori long Baebol:

  • 2Ki 20:​1-6—King Hesekia i mekem wok blong Jehova wetem fulhat blong hem, nao taem hem i sik we klosap i ded, hem i askem strong long Jehova blong i halpem hem

  • Mt 21:​28-32—Jisas i yusum wan pijatok blong soemaot se yumi save luksave samting we i stap long hat blong man, tru long samting we hem i mekem, be i no samting we hem i talem se bambae i mekem

?From wanem yumi glad blong save se Jehova i luk samting we i stap long hat blong yumi?

1Kr 28:9; Jer 17:10

Yu save luk 1Sa 2:3

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 16:​1-13—Profet Samuel i lanem se samting we i impoten long Jehova hemia samting we i stap long hat blong man, be i no fes mo bodi blong hem

  • 2Kr 6:​28-31—Prea blong King Solomon i soemaot se God i save gud wanem i stap long hat blong yumi, mo i kaen long yumi