Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Harem Nogud

Harem Nogud

Harem nogud from we narafala i lego yu, spolem yu, o salem yu

Sam 55:​12-14; Lu 22:​21, 48

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Sa 8:​1-6—Profet Samuel i harem nogud taem ol man Isrel oli fosem hem blong i putumap wan king blong olgeta

  • 1Sa 20:​30-34—Jonatan i harem nogud mo i sem bigwan from we papa blong hem King Sol i kros bitim mak long hem

 • Ol vas blong leftemap tingting:

 • Ol stori blong leftemap tingting:

  • Sam 55:​12-14, 16-18, 22—Taem Ahitofel we i gudfala fren blong King Deved i lego hem, Deved i talemaot ol wari blong hem long Jehova nao i harem gud bakegen

  • 2Ti 4:​16-18—Ol man oli ronwe long aposol Pol taem hem i fesem hadtaem, be hem i dipen long Jehova blong i givim paoa long hem mo i tingbaot hop blong fiuja

Harem nogud from ol slak fasin mo ol sin blong yu

Job 14:4; Ro 3:23; 5:12

 • Ol stori long Baebol:

  • Sam 51:​1-5—King Deved i harem nogud tumas from ol sin we hem i mekem agensem Jehova

  • Ro 7:​19-24—Aposol Pol i no glad nating from we hem i mas gohed blong faet agensem ol slak fasin blong hem

 • Ol vas blong leftemap tingting:

 • Ol stori blong leftemap tingting:

  • 1Ki 9:​2-5—Nating se King Deved i mekem sam bigfala sin, be Jehova i luk hem olsem wan stret man we i wosipim hem wetem fulhat blong hem

  • 1Ti 1:​12-16—Nating se bifo aposol Pol i mekem ol bigfala sin, be hem i bilif strong se Jehova bambae i sore long hem mo i fogivim hem