Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Harem Gud Long Samting We Yu Gat

Harem Gud Long Samting We Yu Gat

Pro 30:​8, 9; 1Ti 6:​6-8; Hib 13:5

Yu save luk Mt 6:​11, 19-21, 24-33; Wok 20:35; Fil 4:​11-13

  • Ol stori long Baebol:

    • 1Ki 17:​8-16—Jehova i mekem se wan wido long Jarefat i kasem kakae we hem i nidim evri dei, be i no mekem hem i rij. Hemia i tijim yumi blong harem gud long samting we yumi gat