Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Griri

Griri

Lu 12:15; Kol 3:5

  • Ol stori long Baebol:

    • Na 11:​4, 5, 31-33—Ol man Isrel oli griri taem oli stap pikimap ol pijin ya kwel, nao Jehova i panisim olgeta

    • 2Ki 5:​20-27—From we Gehasi i griri, hem i giaman long saed blong Elisa blong kasem sam samting, ale Jehova i panisim hem