Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Glad

Glad

?Wanem i soemaot se Jehova i wan God we i glad?

?Wanem sam samting we i mekem se yumi glad?

Sam 100:2; Pri 8:15; Aes 65:​14, 18; Fil 4:​1, 4

Yu save luk Sam 64:10; Aes 61:10; Mt 5:​11, 12

  • Ol stori long Baebol:

    • Sam 16:​7-9, 11—Deved i glad tumas from we hem i fren gud wetem Jehova

    • Hib 12:​1-3—Aposol Pol i eksplenem se nating we yumi fesem ol hadtaem, be olsem Jisas, yumi save glad from we yumi gat hop