Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Glad Blong Givim Samting

Glad Blong Givim Samting

Pro 11:25; Wok 20:35; 2Ko 9:11

Yu save luk Pro 19:17; Mt 10:8; Lu 6:38

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Kr 22:​6-16—Nating se King Deved i no gat raet blong bildim tempol, be hem i glad blong givim plante samting blong sapotem projek ya

  • 1Ki 17:​8-16—Wido blong Jarefat i givim laswan kakae blong hem mo boe blong hem long profet Elaejah

?Wanem i soemaot se Jehova i beswan eksampol blong givim samting long narafala?

Taem yumi givim samting long narafala, ?God i no wantem se yumi mekem wanem?

Mt 6:​1, 2; 2Ko 9:7; 1Pi 4:9

 • Ol stori long Baebol:

  • Je 4:​3-7; 1Jo 3:​11, 12—?From wanem God i no glad long sakrefaes blong Ken?

  • Wok 5:​1-11—God i panisim Ananaeas mo Safaera from we tufala i giaman long saed blong presen we tufala i givim, mo wantem se narafala i leftemap tufala

?God i wantem se yumi gat wanem fasin taem yumi givim samting long narafala?

Mt 6:​3, 4; Ro 12:8; 2Ko 9:7; Hib 13:16

Yu save luk Wok 20:35

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 21:​1-4—Jisas i talem gudfala toktok long saed blong wan pua wido we i glad blong givim presen, nating se presen ya i smol nomo

?Olsem wanem ol fas Kristin oli oganaesem rod blong givim presen mane?

Wok 11:​29, 30; Ro 15:​25-27; 1Ko 16:​1-3; 2Ko 9:​5, 7

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 4:​34, 35—Ol fas Kristin oli glad blong givim samting blong givhan long ol narafala, mo ol aposol oli givimaot long olgeta we oli nidim

  • 2Ko 8:​1, 4, 6, 14—Kongregesen i oganaesem wok blong givim presen mane long ol narafala Kristin we oli sot long sam samting

?Wanem impoten wok we ol Kristin oli gat blong givhan long famle mo ol brata sista long kongregesen?

?Baebol i talem se yumi mas mekem wanem long ol puaman?

?Wanem ol vas we i soemaot se beswan samting we yumi save givim long narafala, hemia blong halpem hem blong kam klosap long God?

Mt 5:​3, 6; Jon 6:​26, 27; 1Ko 9:23

Yu save luk Pro 2:​1-5; 3:13; Pri 7:12; Mt 11:​4, 5; 24:14

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 10:​39-42—Jisas i halpem Mata blong kasem save se samting we i moa impoten hemia blong kam klosap long God