Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Givim Laef Long God

Givim Laef Long God

?Wanem risen i sud pulum yumi blong givim laef blong yumi long God?

Sipos yumi wantem mekem wok blong God, ?yumi mas gat wanem tingting long Baebol?

?From wanem yumi mas akseptem rod we God i yusum blong fogivim ol sin blong yumi?

?Yumi mas mekem wanem blong soemaot se yumi tanem tingting from ol sin blong yumi?

Wok 3:19; 26:20

 • Ol stori long Baebol:

  • Lu 19:​1-10—Sakias we i bos blong ol man blong tekem takis, i tanem tingting blong hem mo i givimbak ol samting we hem i bin stilim long ol man

  • 1Ti 1:​12-16—Aposol Pol i eksplenem olsem wanem hem i bin lego rabis laef blong hem, mo God i fogivim hem from bigfala sore we Hem mo Kraes i gat

Afta we yumi lego ol rabis fasin, ?wanem narafala samting we yumi mas mekem?

?Wanem ol loa we yumi mas folem long laef blong yumi blong God i glad long yumi?

1Ko 6:​9-11; Kol 3:​5-9; 1Pi 1:​14, 15; 4:​3, 4

 • Ol stori long Baebol:

  • 1Ko 5:​1-13—Aposol Pol i talem long kongregesen blong Korin se oli mas putumaot wan man from we hem i stap mekem doti fasin blong seks

  • 2Ti 2:​16-19—Aposol Pol i givim woning long Timoti se hem i mas sakemaot toktok blong ol man blong apostasi, we i olsem wan rabis soa we i stap kam bigwan moa

?From wanem yumi no mas sapotem ol gavman blong wol?

Aes 2:​3, 4; Jon 15:19

 • Ol stori long Baebol:

  • Jon 6:​10-15—Afta we Jisas i mekem merikel blong fidim wan bigfala hip blong ol man, oli wantem mekem hem i kam king, be hem i aot long olgeta

  • Jon 18:​33-36—Jisas i talem se Kingdom blong hem i no joen nating long politik blong wol ya

?Olsem wanem tabu spirit i stap givhan long yumi blong mekem wok blong God?

Jon 16:13; Ga 5:​22, 23

Yu save luk Wok 20:28; Ef 5:18

 • Ol stori long Baebol:

  • Wok 15:​28, 29—Tabu spirit i givhan long hed kampani we i stap long Jerusalem blong mekem impoten desisen ya long saed blong sakomsaes

?Olsem wanem yumi save folem fasin blong Jisas taem yumi mekem wok blong God?

?From wanem ol Kristin we oli givim laef blong olgeta long God oli mas baptaes?

Mt 28:​19, 20; Wok 2:​40, 41; 8:12; 1Pi 3:21

 • Ol stori long Baebol:

  • Mt 3:​13-17—Jisas i tekem baptaes blong soemaot se hem i kam blong mekem wil blong Papa blong hem

  • Wok 8:​26-39—Taem wan haeman blong Itiopia we i stap wosipim Jehova finis i harem gud nius long saed blong Jisas, hem i wantem baptaes